Oczywiście! Zakres zmian spowodowanych przez alkohol sprawia, że nauczyciel musi odpowiednio zająć się dzieckiem, które ma zdiagnozowany Alkoholowy Zespół Płodowy.

p379410815O tym jak postępować z dzieckiem w szkole mówi m. in. dr Krzysztof Liszcz, który zaangażowany jest w działalność Fundacji „Daj szansę” (odsyłam do strony Internetowej Fundacji: http://www.fundacja-dajszanse.pl/poradnia-fas.html ). Miałam okazję posłuchać doktora Liszcza na konferencji poświęconej Wandzie Szuman, na której wygłaszał on referat pt. „Kim jest rodzic zastępczy?”

O strategiach postępowania z dzieckiem w szkole możemy przeczytać w książce doktora Liszcza pt. „Dziecko z FAS w szkole i w domu”. Oto niektóre zalecenia dla pedagogów, którzy mają do czynienia z uczniem z Zespołem FAS:d541355

  • Należy stosować strategię „rusztowania”, która polega podziale zadań na konkretne etapy. Dzięki temu dziecko skupia swoją uwagę na wykonaniu poszczególnych części zadania. Taka strategia pozwala mu na zrozumieniu kierunku jakiegoś działania. Nauczyciel planuje zadanie, dzięki czemu dziecko z FAS unika frustrującej sytuacji: „Jak mam się za to zabrać?”
  • Dobrze jest utworzyć z uczniem listę zachowań niepożądanych tak, aby wiedział on dokładnie czego nie może robić w stosunku do innych uczniów.
  • Jeśli dziecko popełni jakiś błąd, czy zachowa się niestosownie, nauczyciel powinien pomagać mu zrozumieć konsekwencje jego działań. Należy pamiętać, że dzieci z FASem mają trudności w „uczeniu się na błędach”.
  • Nauczyciel powinien ułożyć z uczniem wskazówki, które pomogą mu w sytuacji dla niego trudnej lub przykrej.
  • Nauczyciel powinien ustalać wyraźne granice i rozliczać dziecko z ich przekraczania.
  • W trakcie ustalania zakresu tematu lekcji należy wspomagać się schematami, ilustracjami itd. Dobrze, jeśli nauczyciel łączy metody i formy kształcenia (metody werbalne, pokazowe, gry dydaktyczne itd.).
  • Nauczyciel powinien dać dziecku czas na opanowanie konkretnej partii materiału.
  • Należy zachęcać dziecko do współpracy np. zlecając mu pomoc w organizowaniu lekcji.

Oczywiście to nie wszystkie zasady, którymi powinien kierować się nauczyciel w trakcie prowadzenia lekcji w klasie, do której uczęszcza dziecko z FAS. Ważne, żeby cały czas miał on na uwadze fakt, że dziecko przejawia pewne charakterystyczne dla Płodowego Zespołu Alkoholowego problemy. Rozwiązując je powinien mieć na względzie możliwości dziecka i nie karać go za coś na co nie ma ono wpływu.

Pozdrawiam,

Beata